Αίτηση ενημέρωσης στην Γ.Γ.Α. από την Ε.Ο.Π.

4 Ιανουαρίου 2018  //  Από:   //  Γενικά, Δελτία Τύπου  //  Κανένα σχόλιο   //   535 Προβολές

Με την υπ’ αριθ. 530610/47399/8741/1864/12.12.2017 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Ε.Ο.Π. για το έτος 2017, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται προϋπολογιζόμενα έσοδα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού συνολικού ύψους 660.000 ευρώ. Από τα έσοδα αυτά, η 1η δόση της επιχορήγησης του Δημοσίου προς την Ε.Ο.Π. για το 2017 ύψους 240.000 ευρώ είχε ήδη εκτελεστεί, κατόπιν της υπ’ αριθ. 93814/9262/1382/918/23.3.2017 απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 240.000 ευρώ και της υπ’ αριθ. 139490/13208/2264/493/20.4.2017 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για έγκριση επιχορήγησης προς την Ε.Ο.Π. του ως άνω ποσού των 240.000 ευρώ. Για τη 2η δόση της επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προς την Ε.Ο.Π. για το 2017 ύψους 180.000 ευρώ εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 271807/24705/4418/2729/12.7.2017 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 180.000 ευρώ και αντίστοιχα για την 3η δόση της επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προς την Ε.Ο.Π. για το 2017 ύψους 240.000 ευρώ (προκειμένου δηλαδή να συμπληρωθεί το προαναφερόμενο σύνολο εγκεκριμένων προϋπολογιζόμενων εσόδων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού συνολικού ύψους 660.000 ευρώ) εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 436697/39095/6948/4138/24.10.2017 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 240.000 ευρώ. Στις 15.12.2017 εκδόθηκαν η υπ’ αριθ. πρωτ. 537355/47986/8919/1928/15.12.2017 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για έγκριση επιχορήγησης προς την Ε.Ο.Π. του ως άνω ποσού της 2ης δόσης της επιχορήγησης για το 2017 ύψους 180.000 ευρώ, εκ των οποίων 93.000 προοριζόταν αποκλειστικά για μισθοδοσία προσωπικού και εργοδοτικές εισφορές, και η υπ’ αριθ. πρωτ. 537246/47979/8917/1926/15.12.2017 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για έγκριση επιχορήγησης προς την Ε.Ο.Π. του ως άνω ποσού της 3ης δόσης της επιχορήγησης για το 2017 ύψους 240.000 ευρώ. Με τις δύο αυτές αποφάσεις, οι οποίες έλαβαν υπ’ όψιν, όπως αναφέρουν στο στοιχείο 9 του προοιμίου της, «το υπ’ αριθ. πρωτ. εισερ. ΥΠΠΟΑ/459659/3.11.2017 έγγραφο προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών από το φορέα για την είσπραξη της επιχορήγησης», δόθηκε εντολή για έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου, δηλαδή της Ε.Ο.Π., με το αντίστοιχο ποσό των 180.000 ευρώ και 240.000 ευρώ αντίστοιχα, ήτοι σύνολο 420.000 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 93.000 ευρώ προοριζόταν αποκλειστικά για μισθοδοσία προσωπικού και εργοδοτικές εισφορές και επομένως είναι ακατάσχετο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν. 3262/2004. Παρ’ όλα αυτά, ενώ έχουμε ενημέρωση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ότι έχει δρομολογηθεί η εκτέλεση του ακατάσχετου μέρους της 2ης δόσης της επιχορήγησης για το 2017 ύψους 93.000 ευρώ, δεν έχουμε την παραμικρή ενημέρωση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την πορεία της εκτέλεσης του υπολοίπου της 2ης δόσης της επιχορήγησης για το 2017 ύψους 87.000 ευρώ (180.000 ευρώ μείον 93.000 ευρώ) και την πορεία της εκτέλεσης της 3ης δόσης των 240.000 ευρώ, η απόφαση για την οποία εκδόθηκε μάλιστα την ίδια ημέρα με την απόφαση για τη 2η δόση της επιχορήγησης, οπότε εκ των πραγμάτων δεν δικαιολογείται διαφορετική μεταχείρισή τους. Δυστυχώς, μολονότι με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2535/13.11.2017 επιστολή μας είχαμε ήδη δηλώσει άμεσα και έγκαιρα στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γεώργιο Βασιλειάδη ότι θεωρούμε πλήρως αδικαιολόγητη την καθυστέρηση της έγκρισης απολογισμού του 2016, προϋπολογισμού του 2017 και 2ης και 3ης δόσης της επιχορήγησης για το 2017 και ζητήσαμε από αυτόν επίσης άμεσα και έγκαιρα να μας ενημερώσει για τους λόγους της καθυστέρησης έκδοσης των αποφάσεων αυτών, δεν έχουμε λάβει καμία απολύτως απάντηση στην επιστολή μας αυτή μέχρι και σήμερα, η δε παρατεταμένη αυτή σιωπή του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία φυσικά δεν είναι ίδιον κάποιου που δεν έχει τίποτα να κρύψει, συνεχίστηκε ακόμα και μετά τη δημοσίευση από εμάς στην επίσημη ιστοσελίδα μας και την εύλογη αναπαραγωγή από πολλές αθλητικές ιστοσελίδες της από 21.12.2017 ανοικτής επιστολής μας σχετικά με τα άκρως επείγοντα αυτά ζητήματα, που συνέχονται με τη στοιχειώδη ανταπόκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στη συνταγματική και νομοθετική του υποχρέωση για οικονομική ενίσχυση των αθλητικών ομοσπονδιών και υλοποίηση των ληφθεισών από αυτό αποφάσεων και τη δυνατότητα της Ε.Ο.Π. να εισπράξει την οικονομική αυτή ενίσχυση, που είναι προφανώς απολύτως απαραίτητη για να μπορέσει να προβεί στην κάλυψη των αναγκών της. Για τους λόγους αυτούς και επειδή έχουμε άμεσο, προφανές και ειδικό έννομο συμφέρον, αιτούμαστε, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 10 του Συντάγματος, των άρθρων 45 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και των άρθρων 1-5 του ν. 3448/2006, που έχει ψηφισθεί προς εναρμόνιση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας με τις Οδηγίες 2003/98/ΕΚ και 2013/37ΕΕ, α) να μας ενημερώσει καθένα από το πρόσωπα στα οποία απευθύνεται η παρούσα επιστολή σε τι ενέργειες έχει προβεί για την εκτέλεση ή τυχόν μη εκτέλεση της υπ’ αριθ. 537355/47986/8919/1928/15.12.2017 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη 2η δόση της επιχορήγησης προς την Ε.Ο.Π. για το 2017 ύψους 180.000 ευρώ και της υπ’ αριθ. 537246/47979/8917/1926/15.12.2017 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για την 3η δόση της επιχορήγησης προς την Ε.Ο.Π. για το 2017 ύψους 240.000 ευρώ και β) να μας αποστείλει καθένα από τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται η παρούσα επιστολή τα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται σε τι ενέργειες έχει προβεί κατά τα προαναφερθέντα για την υλοποίηση των αποφάσεων για τη 2η και 3η δόση της επιχορήγησης προς την Ε.Ο.Π. για το 2017 καθώς και τυχόν εις χείρας του ευρισκόμενα έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύονται ή να προκύπτουν τι ενέργειες έχουν γίνει από αυτό ή άλλα πρόσωπα σχετικά με τα συγκεκριμένα ζητήματα. Εν αναμονή των ενεργειών σας, επιφυλασσόμαστε ρητά κάθε νόμιμου δικαιώματός μας

Σχετικά με τον Συντάκτη:

Αφήστε το σχόλιό σαςΣυμπλήρωσε την εξίσωση: *